Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

Na začiatok

Subnavigácie


Na začiatok

TOPMENU – Úvod

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Zobraziť všetky »

VYBAVTE SVOJE POŽIADAVKY ELEKTRONICKY

 

Najnovšie dokumenty

AKTUALITY

nové - správy pridané za posledné 3 dni

Úradná tabuľa

Obchodná verejná súťaž - odpredaj bytu

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 05.01.2021 | Zmenené: 06.01.2021


OBEC SEKULE v y h l a s u j e v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti za týchto podmienok:

 

I. Predmet obchodnej verejnej súťaže

 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj 1-izbového bytu, byt č. 2 v bytovom dome č. 118 v katastrálnom území Sekule, obec Sekule okres Senica, zapísaný na liste vlastníctva č. 3583.

 

Celé zverejnenie OVS na odpredaj bytu TU

obchodná verejná súťaž - prenájom nebytového priestoru

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 05.01.2021 | Zmenené: 06.01.2021


OBEC SEKULE v y h l a s u j e v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti za týchto podmienok:

 

I. Predmet obchodnej verejnej súťaže

 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na prenájom nebytového priestoru časti budovy súpisné číslo 153 na p.č. 261/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 28,35 m2 vedľa pošty.

 

Bližšie informácie TU

Pozvánka na OZ

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 11.12.2020


Pozvánka na OZ TU

Návrh VZN č. 2/2020

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2020 | Zmenené: 11.12.2020


Návrh VZN  č. 2/2020 o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Sekule

 

 

 

N á v r h VZN č. 3/2020

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2020 | Zmenené: 11.12.2020


N á v r h  VZN č. 3/2020

o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov na území obce Sekule

N á v r h VZN č. 4/2020

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2020 | Zmenené: 11.12.2020


N á v r h VZN č. 4/2020

o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy, školského klubu   a školskej jedálne na území obce Sekule v roku 2021

 

N á v r h VZN č. 5/2020

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2020 | Zmenené: 11.12.2020


N á v r h VZN č. 5/2020

o miestnom poplatku za rozvoj

N á v r h dodatku č. 1 k VZN č. 3/2019

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.11.2020 | Zmenené: 11.12.2020


N á v r h Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2019

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sekule

Začatie správneho konania - výrub drevín

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 21.10.2020


V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

 

Žiadateľ:         Peter Valášek, Sekule č. 525, 908 80  Sekule

 

Druh a počet drevín:  lipa veľkolistá 1 ks

 

Pozemok:   „C“ 315

 

Dátum doručenia žiadosti: 14.10.2020

 

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  04.11.2020

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 22.07.2020


Zákazka s nízkou hodnotou

Predmet zákazky:  ZPS Zariadenie pre seniorov Sekule

 

Výzva na predkladanie ponúk na stiahnutie TU

Verejná obchodná súťaž

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 02.07.2020


Obec Sekule vyhlasuje Verejnú obchodnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy.
Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Opakovaná Verejná obchodná súťaž

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.06.2020


Obec Sekule vyhlasuje opakovanú OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Výzva na predkladanie ponúk

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 06.04.2020


Zákazka s nízkou hodnotou

Predmet zákazky: Modernizácia odborných učební ZŠ Sekule - stavebná časť

Výzvu  na predkladanie ponúk je dostupná na stiahnutie TU

Verejná vyhláška - ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia - Izolácia v domácom prostredí

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 10.03.2020


Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia.

Oznámenie o úmrtí poslanca OZ a nástup náhradníka

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 06.03.2020 | Zmenené: 14.04.2020


Oznámenie o úmrtí poslanca obecného zastupiteľstva a nástup náhradníka vo formáte PDF

Verejná vyhláška - Oznámenie o prerokovaní návrhu Územný plán obce Sekule - Zmeny a doplnky č. 1/2019

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 16.01.2020 | Zmenené: 27.01.2020


Obec Sekule oznamuje v súlade s ustanovením § 22 stavebného zákona dotknutým obciam, samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom štátnej správy, správcom inžinierskych sietí, fyzickým a právnickým osobám, že prerokovanie návrhu Územný plán obce Sekule - Zmeny a doplnky č.1/2019 sa uskutoční v termíne od 16.1. 2020 do 17.2. 2020.
Verejné prerokovanie návrhu sa uskutoční dňa 5.2. 2020 o 16 00 v Kultúrnom dome v Sekuliach.

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 11.10.2019


zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO), Č.: 1-1/2019.

Predmet obstarávania: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Sekule

Podklady k výzve nájdete TU (zip súbor)

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 11.09.2019


Výzva na predkladanie cenových ponúk, zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác podľa par. 117 zákona NR SR 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet obstarávania: Rekonštrukcia chodník v obci Sekule.

Viac informácií a podklady k verejnému obstarávaniu nájdete TU v zip súbore. Materiál si stiahnite na svoj pevný disk a následne ho rozbaľte ("rozzipujte"). Súbor možno "rozzipovať" voľne dostupným programom, ktorý si môžete stiahnuť na adrese www.7-zip.org.

Verejná vyhláška

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 21.12.2018


Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestnení stavby.
„Diaľnica D2, Rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana " umiestnenú na pozemku parcela č. 830/5, 830/15, 830/17, 1723/2, 1709, 1710/1, 1711, 1712/1, 1712/2, 1713/1, 1714/1, 1715/1, 176/1, 1717/1 katastrálne územie Sekule, tak ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia, uloženého na stavebnom úrade.

Verejná vyhláška na stiahnutie vo formáte PDF

 

Verejná vyhláška

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 14.09.2018


Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania, týkajúce sa stavby Diaľnica D2, rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana... Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Verejná vyhláška

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 11.09.2018


Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavieb

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 08.02.2018


Rozhodnutie o umiestnení stavieb - Výstavba rekreačných chát a príslušná infraštruktúra pre stavebníka  J. Krajčír.

Rozpočet obce na rok 2018

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 02.02.2018


Rozpočet na rok 2018

Rozhodnutie - verejná vyhláška (Stavebné úpravy na obojstrannom dialničnom odpočívadle Sekule)

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 25.01.2018


Rozhodnutie - verejná vyhláška - povolenie predĺženia platnosti stavebného povolenia... a zmenu stavby pred dokončením spočívajúcu v zmene termínu ukončenia do 05/2021 na  stavbu Stavebné úpravy na obojstrannom dialničnom odpočívadle Sekule

Verejná vyhláška č. 18/2017

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 15.12.2017


Vec: Zverejnenie registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Kúty. Verejná vyhláška vo formáte PDF je dostupná TU

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Program starostlivosti o lesy pre Lesný celok Moravský Ján na 2017-2026

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 27.11.2017


Schválenie programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Moravský Ján na obdobie rokov 2017-2026 vyhotovený spoločnosťou LH Projekt - SK, s.r.o.. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

Verejná vyhláška

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.06.2017


Oznámenie o predĺženie lehoty na rozhodnutie vo veci schválenie programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Moravský Ján na obdobie rokov 2017-2026 (PDF dokument)

KANALIZÁCIA

Kanalizácia - oznamy

Zobraziť všetky »

Upozornenia COVID-19

Koronavirus COVID-19

Zobraziť všetky »

Obecný rozhlas


Hlásenia obecného rozhlasu

Získali sme Pečať
Rozvoja obcí a miest

Naša obec Sekule na základe analýzy hospodárenia z 2927 obcí a miest SR bola vyhodnotená ako „Obec s predpokladom stabilného rozvoja" a získali sme „Pečať Rozvoja obcí a miest", ktorá má tieto výhody:

Ďalšou výhodou je, že tento hodnotiaci systém využíva štátna správa, finančné inštitúcie, a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov o poskytnutie eurofondov.

Pavla Maxianová, starostka

 

Osvedčenie za rok 2017 môžete vidieť TU

 

Osvedčenie za rok 2016 môžete vidieť TU

Osvedčenie za rok 2015 môžete vidieť TU

Úradné hodiny

pondelok: 8,00 - 15,30
utorok: 8,00 - 15,00
streda: 8,00 - 18,00 
štvrtok: nestránkový deň
piatok: 8,00 - 14,00

Obedová prestávka:
12.00 – 12.30

Kontakt:
tel.: +421 034 777 02 11
e-mail: obecnyurad@obecsekule.sk

Podujatia

Sekulské remeselnícke dvory

Nové vo fotogalérii

Sekulský oškvarek

Sekulský oškvarek

Vdovobraní, divadelné predstavenie

Vdovobraní, divadelné predstavenie

Odkaz pre starostu


Virtuálne prehliadky obcí mikroregiónu Šaštínsko

Aktuálne spravodajstvo z regiónu

In-počasie Meteoinfo

Na začiatok


Obec Sekule 2024