Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

Úradná tabuľa

Obchodná verejná súťaž - odpredaj bytu

OBEC SEKULE v y h l a s u j e v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti za týchto podmienok:

 

I. Predmet obchodnej verejnej súťaže

 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na predaj 1-izbového bytu, byt č. 2 v bytovom dome č. 118 v katastrálnom území Sekule, obec Sekule okres Senica, zapísaný na liste vlastníctva č. 3583.

 

Celé zverejnenie OVS na odpredaj bytu TU

  05.01.2021

obchodná verejná súťaž - prenájom nebytového priestoru

OBEC SEKULE v y h l a s u j e v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti za týchto podmienok:

 

I. Predmet obchodnej verejnej súťaže

 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na prenájom nebytového priestoru časti budovy súpisné číslo 153 na p.č. 261/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 28,35 m2 vedľa pošty.

 

Bližšie informácie TU

  05.01.2021

Pozvánka na OZ

Pozvánka na OZ TU

  11.12.2020

Návrh VZN č. 2/2020


N á v r h VZN č. 3/2020


N á v r h VZN č. 4/2020


N á v r h VZN č. 5/2020


N á v r h dodatku č. 1 k VZN č. 3/2019


verejná vyhláška


Začatie správneho konania - výrub drevín


Začatie správneho konania - výrub drevín

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zverejňujeme informáciu o začatých správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

 

Žiadateľ:         Peter Valášek, Sekule č. 525, 908 80  Sekule

 

Druh a počet drevín:  lipa veľkolistá 1 ks

 

Pozemok:   „C“ 315

 

Dátum doručenia žiadosti: 14.10.2020

 

Termín na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:  04.11.2020

 

  21.10.2020

Rekonštrukcia chodníkov a parkovísk v obci Sekule

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

  15.10.2020

verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby


verejná vyhláška - Stavebné povolenie


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Zákazka s nízkou hodnotou

Predmet zákazky:  ZPS Zariadenie pre seniorov Sekule

 

Výzva na predkladanie ponúk na stiahnutie TU

  22.07.2020

Verejná obchodná súťaž

Obec Sekule vyhlasuje Verejnú obchodnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy.
Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  02.07.2020

Opakovaná Verejná obchodná súťaž

Obec Sekule vyhlasuje opakovanú OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  30.06.2020

Výzva na predkladanie ponúk

Zákazka s nízkou hodnotou

Predmet zákazky: Modernizácia odborných učební ZŠ Sekule - stavebná časť

Výzvu  na predkladanie ponúk je dostupná na stiahnutie TU

  06.04.2020

Verejná vyhláška - ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia - Izolácia v domácom prostredí


Oznámenie o úmrtí poslanca OZ a nástup náhradníka


Verejná vyhláška - Oznámenie o prerokovaní návrhu Územný plán obce Sekule - Zmeny a doplnky č. 1/2019

Obec Sekule oznamuje v súlade s ustanovením § 22 stavebného zákona dotknutým obciam, samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom štátnej správy, správcom inžinierskych sietí, fyzickým a právnickým osobám, že prerokovanie návrhu Územný plán obce Sekule - Zmeny a doplnky č.1/2019 sa uskutoční v termíne od 16.1. 2020 do 17.2. 2020.
Verejné prerokovanie návrhu sa uskutoční dňa 5.2. 2020 o 16 00 v Kultúrnom dome v Sekuliach.

  16.01.2020

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO), Č.: 1-1/2019.

Predmet obstarávania: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Sekule

Podklady k výzve nájdete TU (zip súbor)

 

  11.10.2019

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk, zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác podľa par. 117 zákona NR SR 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet obstarávania: Rekonštrukcia chodník v obci Sekule.

Viac informácií a podklady k verejnému obstarávaniu nájdete TU v zip súbore. Materiál si stiahnite na svoj pevný disk a následne ho rozbaľte ("rozzipujte"). Súbor možno "rozzipovať" voľne dostupným programom, ktorý si môžete stiahnuť na adrese www.7-zip.org.

  11.09.2019

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestnení stavby.
„Diaľnica D2, Rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana " umiestnenú na pozemku parcela č. 830/5, 830/15, 830/17, 1723/2, 1709, 1710/1, 1711, 1712/1, 1712/2, 1713/1, 1714/1, 1715/1, 176/1, 1717/1 katastrálne územie Sekule, tak ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia, uloženého na stavebnom úrade.

Verejná vyhláška na stiahnutie vo formáte PDF

 

  21.12.2018

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania, týkajúce sa stavby Diaľnica D2, rozšírenie odpočívadla Sekule, ľavá strana... Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  14.09.2018

Verejná vyhláška


Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavieb


Rozpočet obce na rok 2018

Rozpočet na rok 2018

  02.02.2018

Rozhodnutie - verejná vyhláška (Stavebné úpravy na obojstrannom dialničnom odpočívadle Sekule)


Verejná vyhláška č. 18/2017

Vec: Zverejnenie registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Kúty. Verejná vyhláška vo formáte PDF je dostupná TU

  15.12.2017

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Program starostlivosti o lesy pre Lesný celok Moravský Ján na 2017-2026

Schválenie programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Moravský Ján na obdobie rokov 2017-2026 vyhotovený spoločnosťou LH Projekt - SK, s.r.o.. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  27.11.2017

Verejná vyhláška


Oznámenie o strategickom dokumente - Program rozvoja obce na r. 2015-2020