Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Úvod » Povinne zverejňované informácie : Verejné obstarávanie
Prechod na začiatok stránky

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Sekule je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO).
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú jednotliví zamestnanci obce v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci úradu najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Obec má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou:
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Sekule
č. 570
908 80 Sekule
IČO: 00682101

Informácie o zadaní zákazky v profile podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z.

Číslo zákazkyDátum zverejnenia zákazky Predmet zákazky Dátum /termín/ zadania zákazky (uzavretia zmluvy) Kontaktná osoba verejného obstarávateľa, Č. tel.: , e-mail * Poznámka
13. 15.10.2020

         

PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

      TU

„Rekonštrukcia chodníkov a parkovísk v obci Sekule“

   

kondesova.jarmila@gmail.com

 

 

 

 0262250308  

prílohy:

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

Návrh zmluvy

Výkaz výmer

Výkaz výmer

 

Výkaz výmer 

Výkaz výmer

Výkaz výmer

Výkaz výmer

Čestné vyhlásenie uchádzača

 

12.

 

24.08.2020

“Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice- Sekule“

 

výzva na stiahnutie TU

   

         

kondesova.jarmila@gmail.com

 

 

 

0262250308  

 

prílohy:

Opis predmetu zákazky TU

Návrh zmluvy TU

výkaz výmer TU

OdisRU - TU

Technická správa TU

Čestné vyhlásenie TU

 Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk TU

11 24.07.2020

Modernizácia odborných učební ZŠ Sekule – didaktické pomôcky

Výzva na stiahnutie TU

  Ing. Stanislav Rízek
+0911733111
rizek@externeobstaravanie.sk
 
 
10 22.07.2020

ZPS Zariadenie pre seniorov Sekule

Výzva na stiahnutie TU

   Ing. Stanislav Rízek  +0911733111
rizek@externeobstaravanie.sk
 
9 06.04.2020 Výzva na predkladanie ponúk, zákazka s nízkou hodnotou. Predmet Modernizácia odborných učební ZŠ Sekule - stavebná časť
Výzva na stiahnutie TU
  Ing. Stanislav Rízek +0911733111
rizek@externeobstaravanie.sk
 
8 25.10.2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky Wifi pre Teba v obci Sekule, zákazka na dodanie tovarov   Mgr. Adrián Krajčír +421917531466
obecnyurad@obecsekule.sk
 
7 14.05.2014 zabezpečenie externého projektového manažmentu k projektu s názvom: „Hľadanie spoločných koreňov a spoznávanie tradícií“  29.05.2014 Pavla Maxianová 034/777 0108
obecnyurad@obecsekule.sk
 
6 05.05.2014 služby súvisiace so zabezpečením kultúrnych podujatí, ktoré sa budú konať v rámci projektu s názvom: „Hľadanie spoločných koreňov a spoznávanie trdícií“  20.05.2014 Pavla Maxianová 034/777 0108
obecnyurad@obecsekule.sk
 
5 16.04.2014 služby súvisiace s verejným obstarávaním k projektu s názvom: „Hľadanie spoločných koreňov a spoznávanie tradícií“  02.05.2014 Pavla Maxianová 034/777 0108
obecnyurad@obecsekule.sk
 
4 17.04.2014 Maľovanie vnútorných priestorov KD   Veronika Sláviková 034/7770 108
obecnyurad@obecsekule.sk
 
3 17.04.2014 Výmena vykurovacích telies v KD   Veronika Sláviková 034/7770 108
obecnyurad@obecsekule.sk
 
2 17.04.2014 Elektroinštalácia KD   Veronika Sláviková 034/7770 108
obecnyurad@obecsekule.sk
 
1  24.10.2013 Výmena okien a dverných otvorov KD Sekule 18. 11. 2013 Veronika Sláviková 034/7770 108
obecnyurad@obecsekule.sk
 

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa doplní po uzatvorení zmluvy alebo zadania objednávky dátum zadania zákazky