Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Úvod » Samospráva : Spoločný stavebný úrad
Prechod na začiatok stránky

Spoločný stavebný úrad

Spoločný obecný úrad
Štefánikova 1408/56
905 01 Senica

Gabriela Múčková
telefón: 034/651 26 42

Vydáva územné rozhodnutia o umiestnení stavby, využití územia, chránenej časti krajiny a stavebnej uzávere podľa Stavebného zákona. Zabezpečuje zmeny územné rozhodnutia podľa Stavebného zákona. Určuje, či ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. Komplexne zabezpečuje stavebné konania.

Vydáva stavebné povolenia v pôsobnosti miestne príslušnom stavebného úradu podľa Stavebného zákon. Rozhoduje o zmene stavby pred jej dokončením. Vydáva povolenia podľa § 71 Stavebného zákona. Vykonáva kolaudačné konanie v pôsobnosti miestne príslušnom stavebného úradu podľa Stavebného zákona. Vydáva kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o zmene užívania stavby podľa Stavebného zákona. Zabezpečuje konanie a vydáva nariadenie o odstránení stavby podľa Stavebného zákona. Zabezpečuje konanie o dodatočnom povolení stavby. Nariaďuje vykonať neodkladné zabezpečovacie práce vlastníkovi stavby, ak svojim stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb. Poverení pracovníci vykonávajú funkciu štátneho stavebného dohľadu podľa Stavebného zákona. Vedie evidenciu a archivuje všetky vydané povolenia. Sleduje všetku stavebnú činnosť v meste a dbá, aby sa rozvíjala v súlade so zámermi územného plánovania, dozerá na stav stavieb, kontroluje, či sa stavby a ich zmeny, terénne úpravy, práce a zariadenia uskutočňujú podľa Stavebného zákona, stavebného povolenia.