Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Úvod » Povinne zverejňované informácie : Predpisy
Prechod na začiatok stránky

Predpisy, podľa ktorých obec koná a rozhoduje

Zbierka zákonov SR

Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov obce sú povinné zabezpečiť, aby Zbierka zákonov bola na pracovisku jej samosprávy prístupná na nazretie každému, kto o to prejaví záujem. Na tento účel sa obciam zasiela jeden výtlačok alebo na žiadosť obce elektronická podoba každej vydanej čiastky Zbierky zákonov bezplatne bez príloh. (v takomto znení účinné od 1.11.2009)

Do Zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade.

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade.

Prehľad právnych predpisov

 • 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky,
 • zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.