Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Úvod » Strategické dokumenty : Územný plán
Prechod na začiatok stránky

Územný plán

Textová časť

 • Územný plán obce Sekule, čistopis [.doc dokument - 1,91 MB, PDF dokument - 1,05 MB]
 • Územný plán obce Sekule, záväzná časť [.doc dokument -632 KB, PDF dokument - 464 KB]
 • Návrh funkčnej regulácie [.xls dokument - 96 KB, PDF dokument - 56 KB]
 • Tabuľka č. 1, Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde navrhovaných v rámci územnoplánovacej dokumentácie a k návrhom, ktoré menia alebo dopĺňajú schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu (Návrh), Tabuľka č. 2 - Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde navrhovaných v rámci územnoplánovacej dokumentácie a k návrhom, ktoré menia alebo dopĺňajú schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu (Výhľad) [.xls dokument, 40 KB]
 • Tabuľka č. 1, Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde navrhovaných v rámci územnoplánovacej dokumentácie a k návrhom, ktoré menia alebo dopĺňajú schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu (Návrh) [PDF dokument - 32 KB]
 • Tabuľka č. 2 - Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde navrhovaných v rámci územnoplánovacej dokumentácie a k návrhom, ktoré menia alebo dopĺňajú schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu (Výhľad [PDF dokument - 20 KB]
 • Zaťaženie priľahlej komunikačnej siete ciest I.a III.triedy [.xls dokument - 20 KB, PDF dokument - 32 KB]

 

Výkresy

 • Širšie vzťahy [.jpg dokument - 3,41 MB]
 • Ochrana prírody a tvorba krajiny, zeleň a ÚSES [.jpg dokument, 6,04 MB]
 • Zastavané územie obce [.jpg dokument, 6,17 MB]
 • Funkčná a priestorová regulácia riešeného územia [.jpg dokument, 6,17 MB]
 • Verejná dopravná vybavenosť [.jpg dokument, 5,48 MB]
 • Verejná technická vybavenosť - voda, kanalizácia [.jpg dokument, 5,66 MB]
 • Verejná technická vybavenosť - plyn, elektrická energia [.jpg dokument, 5,57 MB]
 • Perspektívne použitie poľnohospodárskej a lesnej pôdy na iné účely [.jpg dokument, 4,30 MB]
 • Schéma rekreačných trás na území obce Sekule [.jpg dokument, 376 KB]
 • Záujmy ochrany prírody [.jpg dokument, 360 KB]
 • Mapa bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek [.jpg dokument, 364 KB]
 • Administratívno-správne začlenenie katastrálneho územia [ jpg dokument, 113 KB]
 • Schéma základných funkčno-priestorových celkov [.jpg dokument, 184 KB]
 • Zoznam regulačných jednotiek navrhnutých na verejnoprospešné stavby [.jpg dokument, 240 KB]
 • Analýza stavebného vývoja v regióne [PDF dokument, 5,91 MB]

 

Územný plán [zip]