Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na spodné menu | Prechod na obsah
Prechod na začiatok stránky

obchodná verejná súťaž - prenájom nebytového priestoru

OBEC SEKULE v y h l a s u j e v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľnosti za týchto podmienok:

 

I. Predmet obchodnej verejnej súťaže

 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na prenájom nebytového priestoru časti budovy súpisné číslo 153 na p.č. 261/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 28,35 m2 vedľa pošty.

 

Bližšie informácie TU


Posledná úprava: 06.01.2021

Späť na stránku s aktualitami